Destiny - Let´s Play PvP #011 - 2x Eisenbanner - Titan - Deutsch 1080p

  • 7 years ago

Destiny PvP: Eisenbanner (Mai) - Kontrolle - Solo. Maps:. - 24 - Schwarzer Schild. - 15:12 - Bannerfall. Charakter: Titan.  

Give points:
11 Points
Tags: xboxone  ·  xbox360  ·  fuhri  ·  fuhri83